Ђачки парламент

Учeничkи пaрлaмeнт сe у шkoли oргaнизуje рaди:

1)дaвaњa мишљeњa и прeдлoгa стручним oргaнимa, Шkoлсkoм oдбoру, Сaвeту рoдитeљa и дирekтoру o

-прaвилимa пoнaшaњa у шkoли,
-гoдишњeм прoгрaму рaдa,
-шkoлсkoм рaзвojнoм плaну,
-слoбoдним и вaннaстaвним akтивнoстимa,
-учeшћу нa спoртсkим и другим тakмичeњимa
-и oргaнизaциjи свих мaнифeстaциja учeниka у шkoли и вaн њe

2) рaзмaтрaњa oднoсa и сaрaдњe учeниka, нaстaвниka и стручних сaрaдниka

3)oбaвeштaвaњa учeниka o питaњимa oд пoсeбнoг знaчaja зa њихoвo шkoлoвaњe.

Учeничkи пaрлaмeнт чинe пo три прeдстaвниka свakoг oдeљeњa 7. и 8. рaзрeдa.
Парламент ради на седницама које се одржавају у згради школе једном месечно.
Седнице се одржавају према програму рада Парламента , а могу се сазивати по потреби, на захтев:
1. директора Школе,
2. Наставничког већа,
3. Школског одбора и
4. једне трећине чланова Парламента.
Председник заказује, обавештава чланове, отвара и води седницу Парламента. Послове преседника Парламента врши заменик председника, у случају спречености или одсуства председника.

Чланови Парламента за школску 2017/18. годину:
 Ива Врана 8/1, председник, представник у Тиму за заштиту од насиља
 Никола Вишекруна 8/1, представник ученика у Школском одбору
 Анђело Живковић 8/2, представник ученика у Школском одбору
 Кристина Ђорђевић 8/2, представник у Тиму за самовредновање и развојно планирање
 Никола Курбалија 7/1, заменик председника
 Урош Петковић 7/1 , записничар, представник ученика у Савету родитеља
 Јована Вукићевић 7/2, члан
 Катарина Миловановић 7/2, члан
 Због малог броја одељења и чланова одлучено је да се ове школске године Ученичком парламенту придруже и ученици 6. разреда

Новогодишња журка
На иницијативу и у организацији Ученичког парламента, у петак, 29.12.2017.године, одржана је новогодишња журка за ученике 7. разреда. Ученици су донели послужење- грицкалице, слаткише и сокове. За музику је била задужена чланица Ученичког парламента Јована Вукићевић 7/2, а игре које су се изводиле у току журке, организовала је и водила Катарина Миловановић 7/2. Добра организација, позитивно расположење, смех и игра допринели су да се ученици добро забаве, а са њима и дежурни наставници, одељењске старешине и психолог.
 
Квиз „Ко зна, зна”
У уторак, 30.1.2018.године, у организацији Ученичког парламента, одржан је квиз „Ко зна, зна“. У квизу су учествовали ученици петог, шестог и седмог разреда. Квиз се састојао из 5 игара:
- Нађи реч
- Ко зна зна
- Пронађи број
- Који је то појам?
- Која је то песма?
Чланица Ученичког парламента Јована Вукићевић је припремила питања, осмислила како ће изгледати такмичење и водила такмичарски програм, а Катарина Миловановић је учествовала у организацији квиза. Регуларност такмичења је пратила четворочлана комисија у саставу: Катарина Миловановић 7/2, Никола Курбалија 7/1, Михајло Младеновић 6/2 и наставница математике и информатике Ивана Продановић. Учесницима квиза су додељене похвалнице. Сви учесници су се добро забавили и дружили и на занимљив начин проверили своја знања.
 

Обавештења

Наслов

27.02.2011

Текст обавештења